تعاریف و اختیارات مجمع عمومي به نقل از ماده13 اساسنامه اتحادیه:

مجمع عمومي، بالاترين مرجع تصميم گيري و متشكل از اعضاء يا نمايندگان رسمي آنان مي باشد.

۱- تشكيل مجمع عمومي با يكبار درج آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار و حداقل 30 روز قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي و با اعلام روز و ساعت و محل برگزاري مجمع، صورت مي پذيرد. ضمنا” دعوتنامه جداگانه اي با امضاء يكي از اعضاء هيئت مديره يا دبير يا بازرس براي اعضاء‌ ارسال مي گردد.

۲-  اشخاص حقوقي عضو اتحاديه، براي شركت در جلسات مجمع عمومي يك نفر را كتبا” بعنوان نماينده تام الاختيار شركت، با امضاء‌ دارندگان حق امضاء اسناد تعهدآور و با مهر شركت معرفي مي‌نمايند.

۳-  جلسه مجمع عمومي (عادي و عادي فوق العاده) با شركت اكثريت مطلق اعضاء‌ (نصف+ يك) رسميت پيدا مي كند و مصوبات آن با اكثريت مطلق آراء حاضرين (نصف+ يك) معتبر مي باشد.

۴- اخذ راي در مجامع عمومي اتحاديه، بصورت كتبي و مخفي مي باشد.

۵- با رسميت يافتن مجمع در ابتدا از ميان حاضرين،‌ مسن ترين فرد جلسه بعنوان رئيس سني، اداره جلسه را بعهده مي گيرد و بلافاصله جهت انتخاب يك رئيس، يك منشي و دو ناظر براي مجمع اخذ راي بعمل خواهد آمد، سپس هيئت رئيسه انتخابي، اداره جلسه را بعهده مي گيرد.

۶- منشي در ابتدا اسامي حاضرين در جلسه مجمع را طي صورتجلسه اي به امضاء هيات رئيسه مي رساند. همچنين منشي موظف به ثبت و ضبط مذاكرات و تصميمات مجمع مي باشد.

۷- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه اتحاديه براي كليه اعضاء لازم الاتباع مي باشد.

۸- حضور نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مشهد در كليه جلسات مجمع عمومي (عادي و فوق العاده) بعنوان ناظر ضروري است و بدون حق راي اظهارنظر خواهد نمود.

۹- اتحاديه موظف است رونوشتي از كليه مصوبات مجامع عمومي (عادي و فوق العاده) را براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مشهد و ايران ارسال نمايد.

مجامع عمومي بر دو نوع‌اند :

– مجمع عمومي عادي

– مجمع عمومي فوق العاده

جمع عمومي عادي اتحاديه يك نوبت در سال (ترجيحا” در سه ماهه اول سال هجري شمسي) طبق ماده 14 تشكيل مي گردد. تشكيل مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده به هر تعداد كه لازم باشد، بلامانع است.

وظايف مجمع عمومي عادي و بطور فوق العاده به شرح زير است :

۱- استماع گزارش هيئت مديره درباره عملكرد سال گذشته.

۲- استماع گزارش خزانه دار پيرامون بيلان سال گذشته و بودجه سال جاري و تصويب آنها.

۳- تصويب پيشنهاد هيئت مديره در مورد مبلغ وروديه و حق عضويت سالانه اعضاء.

۴- استماع گزارش بازرس.

۵- تصويب ترازنامه و گزارش مالي سالانه هيئت مديره.

۶- تعيين خط مشي اتحاديه و بررسي و اخذ تصميم درمورد پيشنهادهاي هيئت مديره براي سال جاري.

۷- انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيئت مديره و بازرس كه مدت ماموريت آنها خاتمه يافته يا مستعفي شده اند يا فوت نموده اند.

۸- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار.

هيات مديره موظف است قبل اتمام دوره جاري اعضاء هيات مديره اقدام به برگزاري مجمع عمومي عادي وفق ماده 13 اين اساسنامه بنمايد. درهرصورت تا زمان تشكيل هيات مديره جديد، هيات مديره قبلي داراي مسئوليت خواهد بود و درصورت عدم دعوت به مجمع توسط هيات مديره اتحاديه،‌ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مشهد مي تواند نسبت به تشكيل مجمع عمومي اقدام نمايد.

مجمع عمومي بطور فوق العاده در مواقع ضروري به دعوت هيئت مديره يا بازرس يا درخواست نصف بعلاوه يك از اعضاء‌ اتحاديه با رعايت ماده 13 اساسنامه تشكيل مي گردد.

مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل دوسوم اعضاء اتحاديه و يا نمايندگان قانوني آنان رسميت پيدا مي‌كند و تصميمات مجمع با سه چهارم آراء افراد حاضر در جلسه تصويب مي شود.

با تشخيص ضرورت تشكيل مجمع عمومي عادي بصورت فوق العاده توسط بازرس، مراتب به هيئت مديره اعلام و هيئت مديره مكلف است حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ وصول درخواست بازرس، از اعضاء اتحاديه وفق ماده 13 براي تشكيل مجمع عمومي دعوت بعمل آورد و درصورت استنكاف، بازرس مي تواند راسا” با رعايت ماده 13 در اين خصوص اقدام نمايد.

با درخواست كتبي حداقل نصف بعلاوه يك اعضاء‌ اتحاديه، مبني بر تشكيل مجمع عادي بطور فوق العاده و يا مجمع فوق العاده، هيئت مديره اتحاديه بايد حداكثر ظرف مدت 20 روز از تاريخ دريافت تقاضاي كتبي، اعضاء را جهت تشكيل مجمع طبق ماده 13 دعوت نمايد، در صورت استنكاف هيات مديره، درخواست كنندگان مي توانند دعوت مجمع عمومي فوق العاده را از بازرس بخواهند و بازرس مكلف است حداكثر ظرف مدت 15 روز طبق ماده 13، از اعضاء دعوت نمايد و چنانچه بازرس نيز امتناع نمايد، درخواست كنندگان مستقيما” نسبت به دعوت از اعضاء براي تشكيل مجمع عمومي با رعايت كليه تشريفات مندرج در اساسنامه اقدام مي نمايند.

درصورت عدم رسميت يافتن هريك از جلسات مجمع عمومي به علت عدم حصول حد نصاب، حداكثر ظرف 30 روز جلسه بعدي با رعايت ماده 13 از نظر درج آگهي در روزنامه و دعوت از اعضاء اقدام و جلسه دوم مجمع با هرتعداد رسميت خواهد داشت.

وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتند از:

الف – تغيير و اصلاح اساسنامه اتحاديه.

ب – عزل انفرادي يا جمعي هيات مديره و يا بازرسان.

ج – انحلال اتحاديه و انتخاب اعضاء هيئت تصفيه.

 

لازم به ذکر است که مجمع عمومی سالانه در شهریور ماه سال 97 برگزار خواهد شد که همزمان با آن انتخابات دوره سوم اعضاء هیئت مدیره اتحادیه نیز برگزار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − 8 =