تبدیل شدن به یکی از برترین اتحادیه های تجاری ایران در سال 1402، به گونه ای که از نظر تامین منافع اعضاء، ارائه خدمات علمی و مشاوره ای و ساماندهی امور تولید و صادرات مصالح ساختمانی ، در بین 10 اتحادیه برتر ایران قرار داشته باشد.