هيات مديره مي توانند از بين خود يا خارج، يكنفر شخص حقيقي را بعنوان دبير انتخاب نمايند.
 هيات مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به رئيس اتحاديه يا دبير تفويض نمايد.
 درصورتيكه دبير، عضو هيات مديره باشد، دوره دبيري او از مدت عضويت در هيات مديره بيشتر نخواهد بود.
 درصورتيكه دبير، عضو هيات مديره نباشد، حق شركت در جلسات هيات مديره را بدون حق راي دارد.
براي انجام امور اداري اتحاديه اعم از ثبت مكاتبات و مخابرات و تحرير و تكثير آن، طبقه بندي و ضبط و حفظ و نگهداري اسناد و اوراق اتحاديه، تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز و حفاظت آن، جمع آوري قوانين و آيين نامه ها و بخشنامه هاي مرتبط با فعاليت اتحاديه، تشكيل پرونده براي اعضاء و ثبت عضويت آنها، انجام تشريفات اداري مربوط به انتشار آگهي ها و ارسال دعوت نامه، اخذ درخواست متقاضيان عضويت در هيات مديره و بازرس اتحاديه، اخذ معرفي نامه هاي نمايندگان شركت هاي عضو براي ورود به مجامع، فراهم آوردن امكانات لازم براي تشكيل مجامع عمومي، تنظيم پرسشنامه هاي لازم براي استخدام كاركنان مورد نياز، كنترل كيفيت عملكرد و حضور و غياب كاركنان، نگهداري و حفظ اموال و اثاثيه اتحاديه و تعمير و سرويس بموقع آنها، تهيه گزارشات اداري درمورد كارهاي دردست اجرا و مسائل داخل اتحاديه، اجراي مصوبات در اتحاديه و هر اقدامي كه عرفا” براي اداره امور اتحاديه ضروري باشد، دبيرخانه اي تحت سرپرستي دبير، زيرنظر رئيس هيات مديره تاسيس مي گردد.
 كليه اسناد و مدارك مالي و تعهدآور با امضاء مشترك رئيس اتحاديه يا نواب رئيس و خزانه دار همراه با مهر اتحاديه معتبر خواهد بود. درضمن اوراق عادي و مكاتبات اداري و معمولي با امضاء رئيس اتحاديه يا نواب رئيس و يا دبير همراه با مهر اتحاديه معتبر خواهد بود.
در حال حاضر، دبیر اتحادیه آقای امید شبان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + 5 =