1.     جذب حداکثری اعضای حقیقی و حقوقی، جلب مشارکت موثر و تامین منافع مشترک آن ها

2.     ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، اطلاع رسانی و مشاوره ای

3.     تاثیرگذاری در تصمیمات کشوری مرتبط و ساماندهی امور تولید و صادرات

4.     جلب سرمایه ها و تسهیلات مالی داخلی و خارجی

5.     بازاریابی و بازارسازی