در حال حاضر هیئت مدیره اتحادیه افراد زیر می باشند:

آقای مجید محمدنژاد / مدیر عامل شرکت آرین کالای توس (رئیس هیئت مدیره)

آقای مصطفی شمشیری / شرکت ایزوگام گلبهار (خزانه دار)

آقای علیرضا ضرابی خراسانی / شرکت بازرگانی انیس توس

آقای حامد صباغ خراسانی / شرکت عایق رطوبتی نقره ای شرق

آقای زندی / شرکت سیمان شرق

اتحاديه بوسيله هيات مديره اي مركب از پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل از اعضاء صاحب كارت بازرگاني (يا كارت عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن)كه بوسيله مجمع عمومي عادي و يا عادي بصورت فوق العاده از بين اعضاء و يا نمايندگان قانوني آنان براي مدت سه سال انتخاب مي شوند اداره خواهد شد.

بعد از اختتام دوره ماموريت هيئت مديره تا زمان انتخاب هيئت مديره جديد، كليه مسئوليت ها همچنان به عهده اعضاي هيئت مديره قبلي خواهد بود.

انتخاب هريك از اعضاي هيئت مديره قبلي براي دوره هاي بعدي بلامانع است.

شرايط عضويت در هيات مديره:

الف:‌ دارا بودن تابعبت ايراني.

ب:‌ داشتن حسن شهرت.

ج: عدم سوء پيشينه و عدم ممنوعيت از فعاليتهای اجتماعی که به موجب حکم دادگاه باشد.

د: متدين به يكي از اديان رسمي كشور.

ه: مديرعامل يا عضويت در هيات مديره معتبر براي اشخاص حقوقي.

تبصره :‌ اعضاء حقيقي داراي حق راي، مجاز به معرفي نماينده جهت عضويت در هيات مديره نمي‌باشند.

زايل شدن موردي از بندهاي ماده 25 اين اساسنامه براي هريك از اعضاء هيئت مديره درطول دوره ماموريت باعث معزول شدن آن عضو خواهد شد.

درصورت استعفا و يا فوت و يا عزل نصف به اضافه يك اعضاي هيئت مديره، انتخابات هيئت مديره تجديد خواهد شد.

هيئت مديره در اولين جلسه اي كه حداكثر ظرف يك هفته بعد از قطعي شدن انتخاب آنها تشكيل مي شود از بين خود يكنفر را بعنوان رئيس اتحاديه، دونفر را بعنوان نواب رئيس، يكنفر را بعنوان خزانه دار و يك نفر را بعنوان منشي اتحاديه انتخاب خواهد نمود.

مدت تصدي هريك از سمت هاي اعضاي هيئت مديره بيش از مدت عضويت آنها در هيئت مديره نخواهد بود. متصديان هريك از سمت ها توسط هيئت مديره قابل عزل و يا تجديد انتخاب مي‌باشند.

هيئت مديره در مقاطعي كه مشخص مي نمايد و يا در مواقع ضروري، به دعوت كتبي رئيس يا نواب رئيس تشكيل جلسه خواهد داد. جلسات هيئت مديره در مركز اصلي اتحاديه يا در محل ديگري كه در دعوت نامه معين شده تشكيل خواهد شد.

درصورت استعفاء، فوت و يا عزل هريك از اعضاء هيئت مديره، عضو علي البدلي كه در انتخابات راي بيشتري داشته است، براي باقيمانده دوره هيئت مديره جانشين عضو اصلي خواهد شد و در صورتيكه اعضاء علي البدل داراي آراء مساوي باشند انتخاب در هيئت مديره به قيد قرعه بعمل خواهد آمد.

غيبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالي، موجب عزل از عضويت در هيئت مديره خواهد بود.

تشخيص موجه يا غيرموجه بودن غيبت، حداقل با دوسوم اعضاء هيئت مديره مي باشد.

جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاي داراي حق راي، رسميت پيدا مي كند.

اداره جلسات هيات مديره با رئيس اتحاديه و درصورت غيبت او با نواب رئيس است. درصورت غيبت رئيس و نواب رئيس، ساير اعضاء هيات مديره، يك نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعيين مي‌نمايند تا وظايف رئيس در ارتباط با اداره جلسه را انجام دهد.

مصوبات هيات مديره با راي اكثريت (نصف بعلاوه يك) حاضرين در جلسه (غير از مفاد تبصره 2 ماده 34) دارای اعتبار خواهد بود.

صورت مذاكرات و تصميمات هيات مديره در دفتر ثبت و به امضاي حاضرين مي رسد.

شركت اعضاي علي البدل و بازرس در جلسات هيات مديره بلامانع است ولي حق راي نخواهند داشت.

وظايف و اختيارات و حدود مسئوليت هيات مديره :

هيات مديره نماينده قانوني اتحاديه است و از كليه اختيارات قانوني جهت اداره امور اتحاديه برخوردار است. وظايف و اختيارات هيات مديره بشرح زير مي باشد :

افتتاح حساب جاري بنام اتحاديه در بانك هاي مجاز و واريز كليه وجوهات اتحاديه و پرداخت هزينه ها از اين حساب ها و درصورت لزوم تحصيل وام.

انجام عمليات مالي و پولي و تعهدات مالي طبق اختيارات و ارائه گزارش سالانه عمليات و اقدامات مالي خود به مجمع عمومي.

عقد هرگونه قرارداد و تمديد آن راجع به خريد و فروش و اجاره و تملك اموال منقول و غيرمنقول بنام و حساب اتحاديه بدون قصد و انگيزه تجاري در جذب و جلب منفعت.

اداره امور مالي اتحاديه كه سرپرستي آن با خزانه دار است.

دريافت مطالبات اتحاديه و پرداخت ديون آن.

استخدام و عزل و نصب دبير و كاركنان اتحاديه و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و ساير پرداخت ها، ترفيع و تنبيه و تعيين ساير شرايط استخدام مطابق قوانين موضوعه كشور.

اقامه و استرداد هرگونه دعوي حقوقي و كيفري با داشتن تمام اختيارات مراجعه به محاكم و پرداختن به امر دادرسي از حق تجديدنظر در دادگاه هاي استان و ديوان عالي كشور، مصالحه، تعيين وكيل، سازش، استفاده از حقوق و تكاليف مربوط به داوري و غيره .

اقدام به هر امری که در چهارچوب قوانين و مقررات موضوعه اجراي آن از سوي مقامات دولت جمهوري اسلامي ايران به اتحاديه واگذار مي گردد.

انجام اموري كه طبق موازين قانوني، براي اداره اتحاديه و پيشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد.

تعيين و اعزام نماينده به كميته هاي همكاري هاي اقتصادي، بازرگاني و فني با رعايت شرايط مندرج در آيين نامه هاي مربوطه.

تهيه، تدوين و تصويب مقررات و آيين نامه هاي داخلي براي اداره بهتر امور اتحاديه در چهارچوب اساسنامه و اختيارات تفويضي.

راهنمائي اعضاء در امور اجرائي، مديريتي،‌ مالي و مالياتي، بيمه، مسائل قراردادي و حقوقي درصورت رجوع به اتحاديه.

تدوين پيش نويس بودجه اتحاديه براي تصويب از طريق مجامع مربوطه.

تهيه صورت دارائي و ديون اتحاديه پس از انقضاي سال مالي و ارائه آن به بازرس و نيز تنظيم ترازنامه و حساب عملكردهاي سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومي.

هيات مديره مي تواند عضو متخطي از اهداف و مقررات اساسنامه اتحاديه را از عضويت در اتحاديه اخراج نمايد و علت اخراج عضو را با ارائه دلايل آن به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مشهد گزارش كند. تصميم اتاق مشهد دراين خصوص قطعي است.

برگزاري همايش هاي تخصصي و صنفي با دعوت از صاحب نظران براي ارتقاء كيفي سطح دانش اعضاء.

تهيه گزارش هاي سالانه از عملكرد اتحاديه و ارسال آن به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مشهد.

خزانه دار:

خزانه دار مسئول اداره امور مالي اتحاديه بوده و موظف است دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي اتحاديه را تنظيم، وصولي ها و پرداخت ها را كنترل و اسناد مربوط به آن را ثبت و ضبط و نگهداري و حفاظت نمايد و با درخواست بازرس مبني بر بررسي دفاتر و اسناد مالي اتحاديه، با اطلاع رئيس هيات مديره در محل دبيرخانه اسناد مذكور را در اختيار بازرس قرار دهد.

كليه اسناد و مدارك مالي و تعهدآور با امضاء مشترك رئيس اتحاديه يا نواب رئيس و خزانه دار همراه با مهر اتحاديه معتبر خواهد بود. درضمن اوراق عادي و مكاتبات اداري و معمولي با امضاء رئيس اتحاديه يا نواب رئيس و يا دبير همراه با مهر اتحاديه معتبر خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − سه =