ما به عنوان یک اتحادیه دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل، تلاش می کنیم که منافع کلیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصالح ساختمانی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را برآورده کرده و زمینه پیشرفت روزافزون آنها را مهیا کنیم.